ลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน แบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ของท้องถิ่นไทย

(Development of Community-Based Power Plants for Thai Local Sustainability)

18 - 20 ธนัวาคม 2562 สำนักงานใหญ่
 สาขา

 IEEE
 PES


*
*

*

*


*
-
-
*

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • สมาชิก IEEE ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท
  • หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท
  • บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท

  สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% คาาสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

  การชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***