ลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบราง ปิโตรเคมี ระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล : การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ ไขปัญหา

(EARTHING AND EQUIPOTENTIAL BONDING SYSTEM FOR ELECTRICAL POWER SYSTEM, RAILWAY SYSTEM, PETROCHEMICAL, COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM, COMPUTER AND DATA CENTERS: DESIGN, INSTALLATION, TESTING, AND SOLUTIONS)

28 - 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานใหญ่
 สาขา


*
*

*

*


*
-
-
*

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • ท่านละ 9,500 บาท + VAT 665 = 10,165 บาท

  อัตรานี้รวมค่าเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารว่าง และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

  การชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***
  • กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน
  • "หากผู้สัมมนาต้องการให้จัดอาหารพิเศษ เช่น มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ที่คุณสาริณี โทร. 09 4871 4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com"