ลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

การออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน และบํารุงรักษาระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมด้วยตนเอง โซลาร์บนหลังคา โซลาร์ลอยนํ้า โซลาร์สูบนํ้า โซลาร์สถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องกังหันลม

(Design, Installation, Operation, and Maintenance of Electricity Generation from Solar and Wind Energy DIY: Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pumping, Solar EV Charging Station and Wind Turbines)

20 - 22 มกราคม 2564 สำนักงานใหญ่
 สาขา


*
*

*

*


*
-
-
*

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  • ท่านละ 12,000 บาท + VAT 840 = 12,840 บาท
  • ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%

  อัตรานี้รวมค่าเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารว่าง และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

  การชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4
  • *** กรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***
  • กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน
  • "หากผู้สัมมนาต้องการให้จัดอาหารพิเศษ เช่น มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ที่คุณสาริณี โทร. 09 4871 4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com"